Warunki przyjęcia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • Osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę lub gminę w miejscu zamieszkania.
 • Procedura umieszczania w domu pomocy społecznej może być również podjęta z urzędu np. na wniosek pracownika socjalnego zajmującego się danym środowiskiem, a także na wniosek innej osoby np. rodziny, opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego, lekarza etc.,
 • Stosownie do posiadanej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda na umieszczenie w domu pomocy społecznej
  - osoba własnowolna wyraża pisemną zgodę samodzielnie
  - dla osoby niepełnoletniej lub dorosłej ubezwłasnowolnionej orzeczenie o umieszczeniu wydaje właściwy Sąd Rodzinny.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwy sąd, a jeżeli osoba taka nie ma opiekuna lub przedstawiciela ustawowego – prokuratora.

PROCEDURA UMIESZCZANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Zgłoszenie się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby, która ma być przyjęta do domu pomocy społecznej, do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za skompletowanie dokumentacji do podjęcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
 • Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy (rodzinny) z osoba wymagającą umieszczenia w domu pomocy społecznej w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia wniosku. Wywiad środowiskowy zawiera w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę wobec osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, a także informacje dotyczące sytuacji materialnej, bytowej, zdrowotnej i rodzinnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty, które winny być dostarczone przez osobę zainteresowaną, to między innymi:

 • Wspomniany wcześniej pisemny wniosek, zawierający zgodę osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • Decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, pielęgnacyjnego
 • Pisemna zgoda osoby ubiegającej się, opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i potrącanie kwoty na ten cel przez organ emerytalno – rentowy
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy( formularz udostępniony przez pracownika socjalnego)
 • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłat ( np. alimentacja na rzecz osoby potrzebującej pomocy)

W związku z faktem, iż do Domu Pomocy Społecznej „Republika” przyjmowane są osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagane jest również przedłożenie:

 • zaświadczenia psychiatry/ psychologa o stopniu upośledzenia umysłowego
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu